Gaat ons karakteristieke vrije uitzicht binnenkort
voorgoed verdwijnen?
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

Wij zijn een stichting tegen windpark De Drentse Monden.

Deze website is een initiatief van bewoners en ondernemers van de Veenkoloniën om u te informeren over de plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden. De plannen voor het plaatsen van windmolens omvatten een park van maarliefst 70 tot 110 windmolens (piekhoogte bijna 200 meter), midden in onze leefomgeving!

Spiegeltjes en Kralen in de Drentse Monden en Oostermoer

Geachte bewoner van de Drentse Veenkoloniën,

In een ingezonden brief van 1 juli j.l. informeerde het Rijk u over het beoogde windpark in de Drentse Monden en Oostermoer. Met deze brief willen wij uw aandacht vestigen op enkele zaken waarover u nog niet geïnformeerd bent: het gevaar voor uw gezondheid en uw leefomgeving, en bovenal het aan u ontzegde recht op inspraak in de besluitvorming hierover.

Waarom dit windpark?

Vanwege een visieloos energiebeleid dat niet wil investeren in rendabeler vormen van groene energie. Ondanks kritiek van onder andere het Centraal Plan Bureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft dit kabinet flink ingezet op windenergie. De reden hiervoor is dat Nederland te laat en onvoldoende heeft geïnvesteerd in andere energie mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u?

Naast het uitzicht op een stel kolossen van het formaat Euromast heeft het wonen in de nabijheid van windmolens ook grote nadelen voor uw gezondheid: slagschaduw en lawaai maken dat u ’s nachts geen oog meer dicht zult doen. Bovendien zijn er steeds meer indicaties dat het infrageluid dat windmolens produceren permanente schade kan aanbrengen aan uw gezondheid – signalen die het kabinet negeert.

 • Infrasound zichtbaar gemaakt
 • Hoewel u zult worden verzekerd dat dit lawaai binnen de norm valt, zijn de normen in de aanloop naar deze plannen zodanig opgeschroefd dat het nu mogelijk is de turbines in de nabijheid van uw huis te plaatsen. Een huis dat overigens onverkoopbaar zal zijn als daar eenmaal een windmolenpark naast staat. Zeg maar vaarwel tegen de oudedagreserve die u in uw huis gestoken heeft.

  Wie beslist hierover?

  Niet u als omwonende. Hoewel de initiatiefnemers doen alsof er genoeg draagvlak is, heeft niemand tot nu toe naar uw mening gevraagd. Internationale afspraken verplichten onze regering om u als ”betrokken publiek“ een kans te geven om u te organiseren en kritiek te uiten op het proces. Op het moment zijn meer dan 145 lokale organisaties vanuit het hele land dan ook bezig een collectieve klacht in te dienen bij de Verenigde Naties.

  In de tussentijd probeert het kabinet u in te palmen met een “gebiedsfonds“ of met de optie om mede-eigenaar te worden (lees: als u grootgrondbezitter bent). Een paar spiegeltjes en kralen, maar geen compensatie voor het waardeverlies van uw huis.

  Meer weten?

  Geachte bewoner, let op! U staat op het punt de dupe te worden van een wanbeleid waar pas goed over na gedacht zal worden als het over 10 jaar door een parlementaire enquête onder de loep wordt genomen. Sta op en laat uw stem nu horen; claim uw recht op een goede leefomgeving en bovenal een goede gezondheid. Als u niet uzelf laat horen gaat u dit kwijtraken. Voorgoed.

  Wat kunt u doen?

  U aanmelden als donateur bij Platform Storm en meedoen met de acties van Platform Storm. Plak een Wind Nee poster achter het raam of hang een spandoek op of plak een Wind Nee sticker op uw brievenbus of vuilnisbak. Deze kunt u bij Platform Storm bestellen. En motiveer uw buren dit ook te doen!

 • Download Hier het bericht als PDF bestand
 • Laat het ons weten per e-mail! Samen staan we immers sterk.

  Windenergie in Nederland meer dan 145 Actiegroepen en belangenorganisaties

 • www.windenergie-in-nederland.nl
 • Staat der Nederlanden in gebreke met windenergie
 • www.nlvow.nl/verdrag-van-aarhus.nl
 • Crowedfunding Aarhus proces
 • www.nlvow.nl/crowdfunding-aarhus-proces.nl
 • Donatuer worden Platformstorm
 • www.platformstorm.nl/donateur worden
 • Voorbeelden waar u een sticker kunt plakken

  U kunt ook de sticker op een karton plakken en voor het raam zetten.

  Wilt u ook een WindNEE sticker laat het ons weten per e-mail

  nieuws

  Spiegeltjes en Kralen in de Drentse Monden en Oostermoer

  Met deze brief willen wij uw aandacht vestigen op enkele zaken waarover u nog nietgeïnformeerd bent: het gevaar voor uw gezondheid en uw leefomgeving, en bovenal het aan u ontzegde recht op inspraak in de besluitvorming hierover

  Commissie Omgevingsbeleid

  Ook waren er weer insprekers van Platform Storm

 • Lees hier Inspreek tekst Karl Voshaart
 • Lees hier Inspreek tekst Jan Nieboer
 • Lees hier Inspreek tekst Janet Holtkamp
 • Persbericht Aarhus NLVOW

  Staat in gebreke met windenergie

  NLVOW is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat.

  Gemeenteraadsvergadering

  Donderdag 3 April om 19:00 uur Locatie Gemeentehuis te Exloo

  Wanneer u deze bijwoont kan u gelijk beoordelen hoe de nieuwe gekozen gemeenteraadsleden denken over de grootschalige windturbine plannen in onze gemeente.

  Het aanbieden van de zienswijze van Platform Storm

  Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe

  Wij willen wederom iedereen bedanken die ons het vertrouwen hebben gegeven door middel van een machtiging. Met als resultaat 971

  Wij hebben hierdoor een brede steun gekregen voor de zienswijze

 • Lees hier Zienswijze Platform Storm
 • In totaal zijn er meer dan 2500 protest handtekeningen.

  Lees hier de aanbiedingsbrief en zienswijzen van andere actie groepen.

 • Lees hier
 • Ingezonden stuk

  Windturbines invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden GGD informatieblad medische milieukunde. Dit rapport is een publicatie van het RIVM welke onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Lees hier het antwoord van Platform Storm
 • Persbericht Tegenwind Veenkoloniën

  Lees hier de brief van minister Kamp en persbericht van Tegenwind Veenkoloniën.

 • Lees hier Brief minister Kamp
 • Lees hier Het persbericht van Tegenwind Veenkoloniën
 • Windturbinepark een splijtzwam tussen boeren en bevolking?

  Ingezonden brief aan de pers en Kamerleden door Jantje Schuurman, een veenkoloniaal-

 • Lees hier verder
 • WOB verzoek

  STORM DOET BEROEP OP WOB -wet openbaarheid van bestuur-

 • Lees hier verder
 • ACTIEBERICHT 6

  Stchting Platform Storm zoekt contact

  Gemiste kans landeigenaren

 • Lees hier
 • ACTIEBERICHT 5

  Onze dank voor de vele tientallen reacties.

 • Lees hier
 • Groot Protest tijdens staten vergadering

  In de zaal en buiten met een windturbinegeluidstoeter

 • Link naar RTVDrenthe
 • TOO CLOSE

  Stories from Those Who Live in the Shadows

 • Video
 • Veel Windturbine klachten Zijpe en Houten

  Wonen in het paradijs, leven in de hel.

  Documentaire Laag Frequent Geluid

  Doet u ook mee?

 • Lees hier het hele verhaal
 • Komt allen woensdag 26 juni.

  Om 18:45 naar het Provinciehuis te Assen!

  Ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe. 18:45 Het aanbieden van Burgerinitiatief. Meer dan 1100 ondertekenaars uit Drenthe en een duidelijke nee van de gemeente Borger-Odoorn

  Uitstel project 'Wind op Land' beste optie.

  Centraal Planbureau Economische beleidsanalyse

  De vraag is nu om uitstel AO "structuurvisie Wind op Land"

  Lees hier persbericht CPB

  Actie in 2e Exloermond

  Dinsdag 4 juni om 19:30 Zuiderdiep 72

  Actie groep roept tegenstanders van het windpark op

  ACTIE -ACTIE- ACTIE

  Burgerinitiatief afgewezen door provincie Drenthe.

  Persbericht EPAW

  EPAW - European Platform Against Windfarm.

  Gaat namens 596 groepen in 24 landen naar het hof in Luxemburg

  PETITIE BURGERINITATIEF

  Voor de Provinciale Staten in Assen - Windenergie in Drenthe - Hoe en waarom zijn wij zoekgebied voor grootschalige windenergie geworden?

  Platform Storm overhandigd zienswijzen windmeetmast

  Aangeboden aan wethouder Mevr. Luchjenbroers, gemeente Borger-Odoorn

 • Bezwaarschrift - Zienswijzen
 • Wat is de exacte ligging van de laagvliegroute 10

  Welke invloed heeft dit op de plannen ten aanzien van het windpark "De Drentse Monden"

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Aanbieden zienswijze

  Platform Storm en Windnee bieden gedeputeerde Munniksma zienswijze aan

 • Lees hier het hele verhaal.
 • Flyeractie Platform Storm

  Platform Storm heeft in alle dorpen flyers uitgedeeld.

 • Lees hier het hele verhaal.
 • rtv drenthe nieuws reportage:Jeroen Willems
 • Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld

  Vijf locaties voor windparken binnen het gebied. Lees alles op de website van de Provincie Drenthe

 • Link naar website Provincie Drenthe
 • Lees hier het persbericht van Tegenwindveenkoloniën over de gebiedsvisie windenergie in Drenthe

 • Persbericht
 • Kerstmarkt Borger

  Het was koud. We haden een grote kraam en veel aandacht.

  Persbericht

  Burgerparticipatie windparken is rookgordijn

  Persbericht n.a.v. artikel Omwonende windmolen krijgt stroom als winddeel, Dagblad van het Noorden 9 november 2012.

  Structuurvisie Wind Op Land

  Voor meer informatie zie nieuwsbrief nr 24

  U kunt vandaag nog Uw zienswijze versturen via het digitale zienswijzenformulier

  Persbericht

  Informatieavonden over windparkplannen in de Drentse Veenkoloniën 9,10 en 11 oktober

  Politiek en Windenergie

  Welke partij zou een positief of negatief effect kunnen hebben voor onze strijd.

  Windmolenklachten

  Burgerinitiatief voor melden windmolenoverlast

  Doodziek zijn van de windmolens

  Ze zijn een symbool van schone energie: windmolens. Maar onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont aan dat omwonenden er ziek van worden.

  Vechten tegen windmolens is vechten tegen onbegrip

  Brief t.a.v. Alle Statenleden Provincie Drenthe

  Conclusie van het opinie onderzoek windenergie van NEWCOM is niet juist

  DEEL 1 Windenergie fabels en feiten

  Platform Storm op konniginnemarkt

  Petitie tegen ziekmakende windturbines in de leefomgeving

   Tegenwind Veenkoloniën heeft een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende windturbines in de leefomgeving.

   We gaan 15 mei naar Den Haag om de petitie aan te bieden. We hopen dat u mee gaat.

  • Lees hier

  Bezoek Lilli Green en Preston Ribnick

  PERSBERICHT

  3D presentatie windturbines maakt doemscenario Veenkoloniën zichtbaar

  *** BELANGRIJK WOZ NIEUWS ***

  Inspraakformulier, Uw zienswijze

  Platform Storm informeert achterban

  • Lees hier
  • Duurzame Energie Coöperatie Drenthe in oprichting en alternatieven in breder perspectief geplaatst

  • Lees hier
  • Duizelingen en hoofdpijn van windmolens

  • Lees hier
  • De realiteit van het leven met windturbines

  • Zie hier de film

  Tegenwind Veenkoloniën in Den Haag voor gesprek met 2eKamerleden

  Op 26 januari werden gesprekken gevoerd met kamerleden en beleidsmedewerkers.

  Tegenstanders windmolens bundelen krachten

  Zie voor meer informatie:

  Werkbezoek Tweede Kamerlid Rene Leegte van de VVD

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actief op de kerstmarkt in Borger

  Zie voor meer informatie:

  SP bijeenkomst over windenergie in Gieterveen

  Zie voor meer informatie:

  Plattelandsdebat

  Zie voor meer informatie:

  Noordelijk klimaatdebat

  Zie voor meer informatie:

  Platform Storm presenteert alternatief

  Stichting Platform Storm presenteert een goedkoop hightech alternatief voor windmolens op land met alleen maar voordelen: BIORAFFINAGE AAN DE BRON

  Zie voor meer informatie:

  Zienswijzen

  Alle zienswijzen op de concept notitie Windpark de Drentse Monden staan nu op de website van senternovem; te downloaden via onderstaande link:

  Zie voor meer informatie:

  Stichting Platform Storm actie 8 september

  Op donderdag 8 september 2011, Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, zijn we als Stichting Platform Storm naar de informatie avond geweest over de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Op deze avond hebben we duidelijk van ons laten horen en zien: STOP Windpark de Drentse Monden.

  Zie voor meer informatie:

  Platform Storm deponeert klacht bij geschillencommissie MOA

  De Stichting heeft een klacht ingediend bij de geschillencommissie Marktonderzoek Associatie (MOA).

  Deze klacht betreft het opinieonderzoek windenergie van Newcom Research & Consultancy in opdracht van Raedthuys (lees hier). Ons persbericht hierover kunt u hier lezen. Onze klacht vindt u hier.