Bestuur
foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap foto landschap

documenten

Deze werkgroep regelt het bestuur van de Stichting. Hieronder vindt u hieraan gerelateerde documenten en overige algemene informatie.

Statuten

Hier vindt u een PDF-bestand van de statuten van de Stichting.

lees verder

Beleidsplan Stichting Platform Storm

Stichting Platform Storm heeft een ANBI-status, hetgeen betekent dat donaties als aftrekpost ingediend mogen worden bij de belastingdienst. De belastingdienst stelt wel voorwaarden aan het verkrijgen/behouden van deze status. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat wij u informeren over onze doelstelling en wat wij doen om deze te bereiken. In het beleidsplan hieronder leest u daar meer over en informeren wij u over formele zaken als samenstelling van ons bestuur en hoe het zit met betaling en beloning van (bestuurs)leden.

Naam : Stichting Platform Storm

Adres : Postbus 133 9500CA Stadskanaal

RSIN : 8507.0097

Rekeningnummer: NL60RABO0135649498

Bestuur:

- Ineke Schreuder - van der Heijde (voorzitter)

- (secretaris)

- Jan Nieboer (penningmeester)

- Kirsten Kruse (lid)

- Cor van Dijk (lid)

Betaling en/of beloning:

Stichting Platform Storm bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden. Ook andere vormen van beloning zijn niet aan de orde. Om ons werk te kunnen blijven doen, zijn we afhankelijk van uw donaties. Ook het afgelopen jaar heeft u ons gesteund, waarvoor onze dank! De Stichting heeft geen winstoogmerk en ontvangt geen overheidssubsidie.

Doelstelling:

Stichting Platform Storm verzet zich tegen het plan voor plaatsing van windturbines in de Veenkoloniën. Ook nu de realisatie reeds in een vergevorderd stadium is, zal Stichting Platform Storm zich blijven verzetten met de middelen die ons volgens de wet ter beschikking staan. Nu voorkomen een gepasseerd station is, zullen wij ons hard blijven maken voor de rechten van omwonenden, het proces op de voet volgen en u informeren over nieuwe ontwikkelingen. Wij zullen bestuurders blijven aanschrijven, u informeren over de stand van zaken rondom de bouw van het windpark en zaken die voor ons als omwonenden belangrijk zijn zoals planschadeprocedures en hoe daarmee om te gaan. Informatie hierover kunt u lezen in ons Actiebericht. Zo nodig zullen wij actie voeren, vóór u en met u.

Stichting Platform Storm vindt het belangrijk om verder te kijken dan de Veenkoloniën en heeft daarom regelmatig contact met gelijkgestemde actiegroepen. Wanneer er plannen zijn om elders in het land een windpark te organiseren, volgen wij dat met belangstelling en zullen we onze kennis en expertise delen. Samen staan we sterker.

Onze activiteiten in het verleden en de komende tijd:

In het verleden heeft Platform Storm zich ingezet met voorlichting via onze aanwezigheid bij acties en via het Actiebericht. We hebben, namens omwonenden die ons hiervoor gemachtigd hebben, zienswijzen ingediend en geïnformeerd over de planschadeprocedure en het gebiedsfonds vanuit de initiatiefnemers van het windpark.

Het afgelopen jaar heeft Platform Storm u geïnformeerd over de perikelen rondom de realisatie van het windpark Drentse Monden Oostermoer. U heeft in ons Actiebericht kunnen lezen over de voortgang en de (mis)communicatie met de initiatiefnemers. Een punt van aandacht is bijvoorbeeld het gebiedsfonds waarmee initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied, althans; dat is hoe het geformuleerd wordt. Stichting Platform Storm volgt dit nauwlettend omdat zij van mening is dat dit gebiedsfonds geenszins compenseert wat het windpark aan overlast levert en ook geen recht doet aan gevoelens van onrecht van omwonenden. Wij zullen de berichtgeving hierover steeds kritisch blijven volgen.

Het afgelopen anderhalf jaar zijn er nulmetingen verricht door dr. Mariana Alves-Pereira uit Portugal. Zij doet wereldwijd onderzoek naar de impact van windturbines op de gezondheid van mens en dier. De nulmetingen werden 's-nachts uitgevoerd om zo min mogelijk verstoring van omgevingsgeluid te hebben en richtten zich op het voorkomen van laagfrequent geluid (LFG). Met de huidige coronacrisis is het contact met Dr Mariana Alves-Pereira moeizamer, maar nu de windturbines als paddenstoelen uit de grond schieten, is het belangrijk dat het onderzoek wordt voortgezet. Platform Storm zal zich ervoor inzetten dat de metingen worden opgepakt zodra reizen weer mogelijk is en de turbines draaien. Uiteraard zal er een evaluatie plaatsvinden en zullen we u hierover informeren.

Flyer

De flyer van Platform Storm die door de omgeving is verspreid.

voorkant achterkant

Foto's windmolens Eemshaven

De volgende foto's van windmolens in Eemshaven kunnen inzicht geven in wat te verwachten.

Foto 1 Foto 2

Waardedaling WOZ

Een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waaruit blijkt dat windmolens een duidelijk negatieve invloed op de WOZ-waarde van een onroerende zaak hebben.

lees verder

nieuws

Vernieuwde website

Onze website heeft een grondige vernieuwing ondergaan. Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen!